Väznenie a mučenie

Z informácií, ktoré od 20. júla 1999 prešli cez blokádu čínskej vlády, je známe, že desiatky až stovky tisíc praktizujúcich Falun Gongu boli podrobení väzneniu za neľudských podmienok. Nielen bežní ľudia, ale aj mnohí vládni, štátni a vojenskí zamestnanci i sudcovia prišli o prácu, rodinu, domov a boli bez súdnych procesov posielaní do pracovných táborov. Podstupujú „výukové programy“ na vymývanie mozgov vo zvláštnych centrách, zriadených za týmto účelom. Rádovo tisícky ich bolo hospitalizovaných v psychiatrických ústavoch, kde sú im násilím podávané látky poškodzujúce nervový systém.

Pracovná skupina pre ľudské práva praktizujúcich Falun Gongu (Falun Gong Human Rights Working Group, www.falunhr.org) dodnes detailne zdokumentovala 38 000 prípadov mučenia a viac než 4000 prípadov úmrtí na následky mučenia: niektorí zomreli, keď boli ich telá roztrhané od pomalého naťahovania končatín, v dôsledku väznenia vo vodných klietkach, kde boli celé mesiace ponorení do špinavej vody, ďalší podľahli následkom šokov elektrickými obuškami do pohlavných orgánov, niektorí zmrzli alebo boli spálení zaživa, iní zomreli z rôznych príčin na úteku pred políciou. V extrémnych prípadoch bolo osemmesačné dieťa zabité spolu s matkou alebo invalidný muž s hrbom zomrel potom, čo sa mu polícia pokúšala „narovnať“ telo.

Jednou z mučiacich metód, ktoré používajú policajní vyšetrovatelia a strážnici z väzníc, je nútené kŕmenie. Je bežným prostriedkom mučenia a zároveň aj formou trestu za hladovky, ktoré sú často pre väzňov jediným spôsobom obrany – gestom nesúhlasu s neľudskými postupmi väzenskej stráže. Zmyslom núteného kŕmenia nebýva podanie výživy, ale spôsobenie trýznivej vnútornej bolesti. Policajt násilím do nosa obete strčí plastikovú trubičku, čím jej často spôsobí vnútorné krvácanie. Skrz túto trubičku je potom obeti do útrob vlievaná vriaca voda, moč alebo výkaly, koncentrovaný ocot, saponáty a podobne. Zo známych prípadov zabitia praktizujúcich Falun Gongu tvorí tento (spolu s bitím) najčastejšiu príčinu smrti.

Proces „transformácie“ stelesňuje a vystihuje celkový prístup čínskej vlády k prenasledovaniu Falun Gongu. Polícia využíva všemožný nátlak a používa najrôznejšie ľsti, aby praktizujúcich donútila vzdať sa ich viery. Privážajú do väzenia členov rodiny praktizujúcich, ktorí ich prosia, aby sa vzdali a potom s nimi „išli domov“. Mučia jedného praktizujúceho pred očami ostatných, pokiaľ sa títo nepoddajú. Aby prak- tizujúcim „uľahčili“ ich rozhodnutie, často sa uchyľujú ku hre na „dobrého“ a „zlého“ policajta, pričom jeden väzňa kruto mučí a druhý je ku nemu „súcitný“. Keď sa však táto metóda ukáže ako neúčinná, policajti sa bez váhania vracajú späť k mučeniu. Niekedy používajú nervové jedy alebo rôzne drogy, aby si väzňov podmanili a ich prsty namočené v atramente potom otláčajú pod dokument „prísľubu“. Mnoho „transformovaných“ väzňov je potom aj ďalej ponižovaných tak, že musia svoje sľuby predčítať na hodinách vymývania mozgov alebo v rámci verejných rozhlasových a televíznych programov. Dobre známy je prípad koordinátora Wang Zhenzhonga, ktorý bol zadržaný s tým, že pokiaľ verejne neodvolá svoju vieru, už nikdy nevyjde z väzenia. Wang sa nechal políciou vmanipulovať do toho, že vystúpil v čínskej televízii a verejne sa zriekol Falun Gongu. Bol síce prepustený, ale po krátkej dobe ho začali sústavne navštevovať reportéri štátnych médií a vo svojej „verejnej činnosti“ potom musel dlhodobo pokračovať.

Aby dokázali, že svoju transformáciu myslia „úprimne“, niektorí praktizujúci musia asistovať polícii pri krutostiach, páchaných na ostatných. Niektorí majú za úlohu presvedčovať ostatných, použitím vlastnej skúsenosti z toho, ako boli „zachránení vládou“. Niektorí sú prinútení ponižovať ostatných tak, ako boli ponižovaní oni sami a používať na nich mučiace nástroje, ktorými boli sami mučení. Tak preukazujú vlastnými činmi, že sa „celkom zriekli pravdivosti, súcitu a znášanlivosti“. Významnú úlohu hrajú pri desiatkach a stovkách hodín „prevýchovy“ metódy opakovaného, ohlupujúceho premietania audiovizuálnych materiálov, ktoré očierňujú Falun Gong. Väzni tiež musia napríklad vo veľkých skupinách spievať „transformačnú pieseň“, ktorá im má „pomôcť“ vzdať sa ich presvedčenia. Väzenskej stráži sú vyplácané vysoké finančné odmeny za každého „prevychovaného“ praktizujúceho, ktorý podpísal „sľub“.

Vybrané prípady prenasledovania

Pani Zhao Xin, nútené kŕmenie, bitie, zmrzačenie so smrteľnými následkami

Pani Zhao Xin, 32-ročná, žila v Pekingu a vyučovala na Pekinskej univerzite priemyslu a obchodu. Zatkli ju 19. júna 2000, keď v parku Zizhuyuan cvičila cvičenia Falun Gong. Polícia ju nechala odviesť do nápravného zariade- nia v Qinghe, ktoré spadá pod právomoc policajného centra v Haidian. V nápravnom zariadení bola veľmi kruto bitá policajný- mi dôstojníkmi (meno veliaceho dôstojníka, ktorý sa mučenia tiež zúčastnil, je známe). Pretože sa odmietla vzdať Falun Gongu, kopali do nej a bili ju veľkou silou do tváre, pričom jej spôsobili poranenia hlavy a ľavé- ho oka.

Na protest proti zlému zaobchádzaniu zahájila pani Zhao vo väzení hladovku. Väzenská stráž odpovedala ďalším násilím, nú- tene ju kŕmili a bili ťažkým predmetom. Bitie vyústilo do zlo- meniny krčnej chrb- tice, ktoré pani Zhao od krku dole cel- kom paralyzovalo. 22. júna 2000 bola Zhao poslaná do hai- dianskej nemocnice, pritom jej ani neda- li dole putá z

nôh a rúk. Bez toho, aby kontaktovali príbuz- ných, nariadili poli- cajti lekárom, aby ju ihneď operovali. Po operácii bola pani Zhao naďalej paraly- zovaná. O čití svedkovia popísali situáciu pani Zhao týmito slovami:

„Nebolo v silách pani Zhao povedať prítomným, kde presne v tele cíti bo- lesť, dávala iba na- javo, že veľmi trpí. Stále signalizovala svojej sestre, aby jej poutierala tvár a dala jej napiť sa vody. (...) Aj napriek tomu, že vrst- va kože na jej tvári bola zodretá, stále žiadala svoju sestru, aby jej utierala tvár. Keď jej sestra videla, ako Zhao trpí, preplakala celú noc. Dokonca ani zdravotná sestra nemohla uniesť pohľad na pani Zhao a opustila izbu, aby sa upokojila. V tejto dobe, len za prvý mesiac hospitalizácie, sa účet za nemocničnú starostlivosť vyšplhal na 120 000 yuanov. Ha- idianský policajný okrsok, ktorý bol priamym vinníkom zdravot- ného stavu pani Zhao, tento účet odmietal zaplatiť a vystavil tak haidianskú nemocnicu a predo- všetkým rodinu pani Zhao veľ- kému tlaku a veľkým fi nančným problémom.“

Zhao Xin strávila v tomto žalostnom stave ďalších päť mesiacov, než na následky mučenia zomrela. Jej pohreb sa odohral 13. decembra 2000 v tretej kondolenčnej sále pekinského cintorína Babaoshan. Prišli sa s ňou rozlúčiť nielen jej rodinní príslušníci a študenti, ale aj davy prakti- zujúcich Falun Gon- gu, prinášajúci veľ- ké množstvo žltých kvetov na pamiatku zosnulej. Väčšine z nich bol vstup na pozemok cintorína zamedzený.

Ani na pohrebe policajti neprestali rodine pani Zhao Xin spôsobovať problé- my. Policajti pred obradom znovu cen- zurovali smútočnú reč, v ktorej sa vôbec nemohlo spomínať, že bola praktizujú- cou Falun Gongu a zložili z pohrebných vencov

pásky so smútočnými verša- mi. Len vďaka obe- tavému zásahu mno- hých praktizujúcich sa podarilo dostať do bezpečia muža, ktorý ceremóniu fo- tografoval. Ďalší fo- tograf bol na mieste zatknutý rovnako ako mnohí iní z viac než tisícky praktizu- júcich, ktorí na poh- reb prišli. jjjj Vybrané prípady prenasledovania „Zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu i s inými ľuďmi, k akému dochádza v Jiang Zeminových táboroch nútených prác, je hanbou pre Čínu a zároveň potupou pre celú civilizáciu. Je strašné už len čítať o hĺbke skazenosti, akú prejavujú úradníci a väzenská stráž v pracovných táboroch, kde krutosť človeka voči človeku dosiahla krajnú úroveň. Aké hrozné musí byť tieto veci prežívať na vlastnej koži.“

 Gail Rachlin hovorca informačného centra Falun Dafa (Falun Dafa Information Center) Následky bitia znamenali trvalé ochrnutie a následne aj smrť. Pohreb pani Zhao Xin. Praktizujúci Falun Gongu prinášali žlté kvety, mnohým z nich ale polícia zablokovala prístup. Pani Zhao Xin pred zatknutím Pani Zhao Xin v nemocnici 20

Pani Gao Rongrong

Správa serveru Clearwisdom.net zo 16. júna 2005: „Po dlhom a brutálnom mučení zomrela v nemocničnej izbe Čínskej lekárskej univerzity v She- nyang, provincie Liaoning, pani Gao Rongrong. Pozo- statky pani Gao boli umiestnené do pohrebného ústavu mesta Shenyang, pričom úrady na- liehali na jej rodinu, aby bolo telo čo najskôr spopolnené (čím by boli odstrá- nené všetky dôkazy o mučení, ktorého sa na pani Gao po- licajti dopustili).“

Pani Gao pracovala na Univerzite umenia v Shenyangu ako hlavná účtovníčka. V roku 2003 bola na základe uda- nia zatknutá (za praktizovanie Falun Gongu) a poslaná do tábora nútených prác Longshan. 7. mája 2004 si ju zavolali do kancelárie vedúci dozorcov Tang Yubao a Jiang Zhao- hua. Títo muži jej dávali sedem hodín rany elektrickými obuškami. Keď už nemohla mučenie znášať, vyskočila pani Gao z okna druhého poschodia. Pri páde si zlomila obidve bedrá, jednu nohu a rozmliaždila si pätu. Pracovný tábor ju poslal do Shenyangskej vojenskej nemocnice, neskôr bola preložená do tamojšej policajnej nemocnice. 18. mája 2004 jej rodina požiadala, aby bola preložená do nemocni- ce Čínskej lekárskej univerzity. Gao tu prijali na ortopedic- ké oddelenie, ale doktori ju nemohli v tej dobe operovať, pretože bola príliš slabá. Po viac než troch mesiacoch kru- tého utrpenia mala v moči krv, nemohla nič jesť ani piť, ne- mohla zavrieť oči a bola veľmi vychudnutá. Napriek tomu, že doktori stanovili, že umiera, shenyanský justičný výbor nedovolil, aby bola z nemocnice prepustená domov. Odvážny útek

5. októbra 2004 preto skupina praktizujúcich Gao od- vážne zachránila z miesta jej dočasného pobytu, pričom rozoslali fotografi e jej spálenej tváre do celého sveta. Zod- povední policajní dôstojníci popreli zločiny, ktoré boli na Gao spáchané. Ministerstvo verejnej bezpečnosti medzi- tým označilo jej útek za kľúčový prípad „č. 26“ toho roku. Najvyšší predstaviteľ Úradu 610, Luo Gan, si vzal osobne tento prípad na starosť. Z obavy, aby Gao ako svedok pre- nasledovania nevycestovala z Číny, nariadil, že ona a tí, ktorí jej pomohli na slobodu, musia byť zatknutí za každú cenu. Na jeho príkaz došlo k spolupráci justičného výboru Čínskej komunistickej strany provincie Liaoning, miest- nej prokuratúry, úradu spravodlivosti a policajnej stanice. Všetky subjekty sa snažili čo najlepšie zakryť informácie o tomto prípade. Praktizujúci, ktorí pomohli Gao na slo- bodu, boli medzitým zatknutí a brutálnym spôsobom mučení. Tí, ktorí sa podieľali na úteku pani Gao (Dong Jingya, Zhang Lirong, Wu Junde, Liu Qingming a Ma Yuping) boli uväz- není a zadržovaní v shenyanskom cen- tre na vymývanie mozgov vo vnútri pracovného tábo- ra Zhangshi. Pána Suna, ktorý sa na úteku Gao tiež po- dieľal, policajní dôs- tojníci brutálne bili a dávali mu elektrické šoky na chúlos- tivé miesta. Sunova svokra, manželka a švagriná sú všetky uväznené v pracovnom tábore Zhangshi, kde podstupujú „transformáciu“ a vymývanie mozgov. Nové zatknutie

Gao bola znovu zatknutá 6. marca 2005. Presne o 3 mesiace neskôr bola prevezená z pracovného tábora Ma- sanjia do nemocnice Čínskej lekárskej univerzity. 12. júna 2005 dostali jej rodičia oznámenie, že môžu navštíviť svoju dcéru. Keď prišli do nemocnice, ležala pani Gao v hlbokej kóme; jej telo bolo úplne bezvládne a dýchala len pomocou prístroja. Bola vychudnutá až na kosť. Doktori prehlásili: „Keď ju sem priviezli, bola už vo veľmi zlom stave.“ Podľa výpovede rodičov bola nemocnica plná zvláštnych „nezná- mych“, ktorí strážili všetky dvere a vchody. Mnoho tajných aj uniformovaných policajtov na chodbách sa pýtali jeden druhého: „Kedy už umrie?“ 16. júna 2005 pani Gao Ron- grong zomrela v nemocničnej izbe vo veku 37 rokov. Úrady zariadili „zmiznutie“ tela Rodičia, ktorí videli vlastnú dcéru umierať vo veľmi žalostnom stave, sa rozhodli apelovať na štátne úrady za vyšetrenie zavinenia dcérinej smrti. Úrady s rodičmi rozo- hrali hru, v ktorej ich súd odkazoval na prokuratúru, tá ich posielala na políciu, polícia presunula zodpovednosť na zá- stupcu pracovného tábora Masanjia a tí túto vec podstúpili Úradu 610. Ofi ciálne miesta nielenže celý jeden rok nebo- li schopné určiť, ktoré z nich má zodpovednosť za úmrtie pani Gao, ale sa aj vytrvalo vyhrážali rodičom, aby sa prípa- dom svojej dcéry okamžite prestali zaoberať. Navyše štátna moc „zariadila“ zmiznutie tela pani Gao. To bolo pôvodne vydané rodičom, ktorí ho umiestnili do pohrebného ústa- vu Wenguantun. Odtiaľ ale bolo telo bez ich vedomia pre- miestnené nevedno kam a rodičom ani príbuzným nielenže už nebolo vydané, ale nesmeli ho už ani vidieť. 21 Pani Gao Rong pred zatknutím ... .. a po mučení. Rodičia pani Gao Rong pred prokuratúrou v Shenyangu. 7. mája 2004: tvár po pále- ní elektrickými obuškami.

Pani Zhang Fengying