Ušľachtilý človek je prísny na seba a tolerantný k ostatným

Od Zhizhen

V tradičnej čínskej kultúre, byť prísny na seba a tolerantný k ostatným je jedným z princípov, podľa ktorého sa správa ušľachtilý človek, a podľa ktorého zaobchádza s ostatnými ľuďmi v spoločnosti. Je to prejav cnosti človeka. Byť prísny na seba je vznešená charakterová črta, ktorá zahŕňa aj dobré správanie aj neustále zlepšovanie sa. Byť tolerantný k iným znamená správať sa šľachetne a odpúšťať. Toto zahŕňa niekoľko prvkov:

Skúmanie svojho vnútra

To znamená skúmať vlastné myšlienky, slová a činy podľa morálnych štandardov. Konfucius raz povedal: "Ušľachtilý človek skúma seba, darebák je náročný na iných." Jeden dôležitý rozdiel medzi ušľachtilým človekom a darebákom je to, či dokážu preskúmať seba, keď sa vyskytne problém. Meng Zi povedal: "Keď ste mysleli na iných, ale neprijali vás, spýtajte sa prosím seba, či ste boli dostatočne súcitní. Keď ste presvedčovali iných, ale neuspeli ste, spýtajte sa prosím seba, či ste mali dostatok múdrosti. Ak ste boli ku iným slušní, ale iní s vami rovnako nezaobchádzali, spýtajte sa prosím seba, či ste boli dostatočne úprimní. Keď veci nepokračujú tak, ako ste očakávali, preskúmajte prosím dôvody v sebe namiesto toho, aby ste obviňovali iných." Zeng Shen povedal: "Skúmam sa denne veľakrát. Spravil som čo sa dalo, aby som pomohol iným? Bol som ku všetkým čestný? Zopakoval som si materiály, ktoré nám odovzdal učiteľ? Pomocou sebaskúmania bude človek racionálnejší a môže si skutočne vládnuť. Ušľachtilý človek by sa mal neustále skúmať a zlepšovať, aby si ustanovil šľachetný charakter."

Byť na seba prísny

Toto znamená upevňovať a obmedzovať svoje schopnosti. Konfucius povedal: "Obmedzuj seba a obnov Li (etické štandardy), aby si dosiahol Ren (znášanlivosť)." To znamená, že len ak sa bude človek zdržiavať svojich túžob, nevhodných slov a zlého správania, ako aj dobrovoľne dodržiavať morálne štandardy, môže dosiahnuť Ren. Človek by sa "nemal pozerať na veci protirečiace Li a nerobiť veci protirečiace Li." Konfucius povedal, že ak bude človek nasledovať Li a bude na seba prísny, môže každý byť ušľachtilým človekom a spoločnosť dosiahne Ren.

Meng Zi povedal: "Vždy som si ustanovoval ušľachtilý charakter." Zeng Shen povedal: "Ušľachtilý človek nemôže zabudnúť na svoju misiu." Všetko toto sa týka veľkej zodpovednosti, ktorú má ušľachtilý človek. Človek by mal byť odhodlaný vo svojej viere v ušľachtilý charakter. Tým, že robí veci správne, nebude vyrušovaný okolitými udalosťami a vonkajším zasahovaním.

Byť ostražitý, keď je človek sám

Toto znamená byť na seba prísny dokonca aj keď je človek sám. Pomocou tohto si človek ukázni svoje vnútorné myšlienky a zabráni chybným alebo sebeckým myšlienkam. V Zhong Yongu sa píše: "Ušľachtilý človek je ostražitý, keď je sám." Znamená to, že "Existujú nejaké skryté, malé myšlienky, ktoré už existujú, ale ešte sa nevyvinuli. Človek by si ich mal byť vedomý, hoci iní si ich ešte nevšimli. Človek by sa mal zdržať svojich vlastných túžob v najskoršom štádiu, aby im zabránil v raste. Buďte opatrný, keď rozprávate a keď robíte veci, aby ste mohli dosiahnuť morálny štandard." Tým, že je človek ostražitý keď je sám, panuje medzi mysľou človeka a jeho činmi zhoda. Táto otvorenosť je novou sférou života. Je o tom veľa dávnych príbehov.

Odpúšťanie

Ohľadom ľudských vzťahov v spoločnosti Konfucius zdôrazňoval ušľachtilosť a odpúšťanie. Povedal: "Človek by mal robiť viac sám a žiadať menej od iných." "Nerobte iným to, čo nemáte radi vy." Zhu Xi povedal: "Činiť sa čo najlepšie je oddanosť, a keď človek berie ohľad na situáciu iných ako na svoju vlastnú, je to odpúšťanie." Byť ohľaduplný znamená pozerať sa na veci z pohľadu druhej osoby. Ušľachtilý človek by mal byť prísny na seba, ale veľkorysý a odpúšťajúci iným. Ušľachtilý človek je dôveryhodný, pretože jeho slová sa zhodujú s jeho činmi. Konfucius raz povedal: "Keď niečo poviete, určite dodržte svoje slovo. Keď niečo robíte, určite to dokončite." Konfucius tiež povedal: "Ušľachtilý človek je opatrný v svojich slovách, keďže považuje za hanbu, ak nedokáže nasledovať svoje slová." Keď ušľachtilý človek vidí niekoho, kto je lepší ako on, bude sa od neho učiť. Keď ušľachtilý človek vidí niekoho, kto nie je taký dobrý, preskúma sa, aby zistil, či nemá podobné problémy.

Cieľom štúdia a zlepšovania ušľachtilého človeka je "realizovať správnosť a dosiahnuť Tao", povedal Konfucius. Vo Veľkom učení (Da Xue) je to zhrnuté ako "kultivujte seba, harmonizujte rodinu, vládnite národu a prineste svetu mier a pokoj." Ušľachtilý človek by si mal očistiť svoju myseľ a telo, aby cnostne dosiahol Tao. Iba ak bude mať veľkú cnosť, môže mať otvorenú a láskavú myseľ, a bude schopný naplniť svoju sociálnu zodpovednosť ochraňovať pravdu.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/10/2/101156.html